1.                     Algemeen

1.1     Deze algemene voorwaarden maken deel uit van iedere tussen de verkoper en de koper gesloten koopovereenkomst of andere overeenkomst waarvan levering van goederen een element vormt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

1.2     Toepasselijkheid van door de koper gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bestaat er in dat laatste geval strijdigheid tussen de onderhavige voorwaarden en de door de koper gehanteerde voorwaarden, dan prevaleren de onderhavige voorwaarden.

 

 2.       Aanbiedingen/orders

 2.1     Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 2.2     Orders zijn voor de verkoper eerst bindend, wanneer zij door de verkoper schriftelijk zijn bevestigd, dan wel bij feitelijke uitvoering.

2.3     Verkoper kan tot de aflevering een redelijke minimum ordergrootte vaststellen.

 

 3.       Prijzen

3.1     Alle prijzen gelden exclusief BTW, tenzij anders is overeengekomen.

3.2     Indien bij het totstandkomen van de overeenkomst niet uitdrukkelijk een prijs is overeengekomen, dan geldt de prijs zoals vermeld in de op het tijdstip van de bestelling geldende prijscourant dan wel circulaire.

 

4.       Prijsverhogingen

4.1     De verkoper is gerechtigd de overeengekomen prijs van nog te leveren goederen te verhogen, indien na een offerte of na het tot stand komen van de overeenkomst de kosten van grondstoffen of hulpmaterialen, uitgedrukt in de valuta van de overeengekomen prijs, een verhoging ondergaan.

4.2     Onder grondstoffen en hulpmateriaal worden in ieder geval verstaan: elektriciteit, goederen die de verkoper van derden betrekt, lonen, salarissen, sociale lasten, overheidslasten, vrachtkosten en assurantiepremies.

 

5.       Levering/leveringstermijnen

5.1     De levering van de goederen geschiedt franco huis, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Levering franco huis betekent nimmer meer dan dat de vracht voor rekening van de verkoper is tot aan de losplaats van de koper.

5.2     Het afleveradres moet redelijk bereikbaar zijn voor de transportmiddelen, die voor leveranties algemeen gebruikelijk zijn. Koper moet op het afleveradres voor voldoende laad- en losfaciliteiten zorgdragen. Voor het lossen van de goederen en het laden van eventuele retourvrachten zal de koper voldoende personeel en (mechanische) hulpmiddelen om niet ter beschikking stellen. Koper zal al het mogelijke doen om te bereiken dat de wachttijd tussen het tijdstip van melding van aankomst op het afleveradres en het tijdstip waarop met het lossen der af te leveren goederen kan worden aangevangen tot een minimum wordt beperkt.

5.3     De enkele overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn zal geen verzuim van de verkoper opleveren. Koper zal echter in dat geval gerechtigd zijn te verlangen dat aflevering alsnog binnen een redelijke termijn zal plaatsvinden, bij gebreke waarvan, behoudens het bepaalde in artikel 13, de koper gerechtigd is eenzijdig de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden voor het niet uitgevoerde gedeelte. De koper heeft dit recht niet indien hij van zijn kant in verzuim is.

5.4     Verkoper heeft te allen tijde het recht om de goederen onder rembours af te leveren of om vooruitbetaling of zekerheidsstelling in de door hem gewenste vorm te ontvangen.

5.5     Retourzendingen zijn slechts toegestaan, indien de verkoper daartoe uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend.

5.6     Verkoper is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren en te factureren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.       Verpakkings-/vervoersmaterialen

6.1     Alle niet voor éénmalig gebruik bestemde verpakkings- en vervoersmaterialen zoals pallets, palletboxen en containers die de koper bereiken, blijven eigendom van verkoper en dienen door de koper op eerste verzoek ter beschikking van de verkoper gesteld te worden. Zodra de koper hiermee in gebreke blijft, is hij verplicht, onverminderd de rechten van verkoper uit bovenstaande, de vervangingswaarde van de betreffende zaken aan verkoper te vergoeden.


7.       Reclames

7.1     Indien de door de verkoper geleverde goederen waarneembaar niet aan de overeenkomst beantwoorden, is de koper gehouden terstond bij aflevering te reclameren en de gebreken te (doen) vermelden op het bij ontvangst te tekenen vervoersdocument. Reclames wegens andere gebreken dienen te geschieden terstond nadat de koper deze gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren, doch uiterlijk twee weken na afleverdatum.

7.2     Bij gebreke van tijdige reclame verliest de koper zijn aanspraken jegens de verkoper en geldt de levering als onvoorwaardelijk aanvaard. In geval van tijdige reclame, zal verkoper slechts verplicht zijn aan koper een vervangende partij ter beschikking te stellen, indien koper aantoont dat de gebreken op moment van aflevering reeds bestonden. Naar eigen keuze van de verkoper kan de verkoper in plaats van het ter beschikking stellen van een vervangende partij aan de koper het voor deze goederen reeds betaalde bedrag terugbetalen, dan wel de koper voor het voor deze goederen in rekening gebrachte bedrag crediteren.

7.3     Telefonische reclames dienen binnen de in 7.1 gemelde termijn schriftelijk te worden bevestigd, onder inzending van bewijsstukken, monsters, opgave van productienummers etc.

7.4     Elk recht van reclame vervalt bij wijziging van de aard, de samenstelling dan wel de verpakking van het product door de koper of derden.

 
8.       Betaling
8.1     Betaling is is per factuur, automatische incasso of iDEAL, tenzij anders overeengekomen. Indien betaling anders is overeengekomen dient binnen de op de factuur vermelde termijn het verschuldigde bedrag te zijn bijgeschreven op rekening van verkoper.

8.2     Eventuele geschillen tussen de koper en de verkoper over kwaliteit of uit andere hoofde door de koper ingediende reclames geven de koper niet het recht de betaling op te schorten.

8.3     In geval van niet tijdige betaling is de koper wettelijke rente verschuldigd en is hij gehouden tot vergoeding van alle door de verkoper ter inning van openstaande rekeningen te maken buitengerechtelijke kosten, met een minimum van 15% van het achterstallige bedrag vermeerderd met de eventueel verschuldigde rente, of, indien dit hoger is, een bedrag van € 750,--.

8.4     Verkoper bepaalt te allen tijde zelf aan welke openstaande vordering van de koper hij enige betaling toerekent.


9.       Risico/eigendomsvoorbehoud
9.1     Het risico ten aanzien van beschadiging en verloren gaan van de geleverde goederen en van eventueel daaruit voortvloeiende schade gaat direct na aflevering over op de koper.

9.2     Alle door de verkoper afgeleverde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat de koper de koopprijs, alsmede enige andere vordering als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW, heeft voldaan. Koper heeft evenwel het recht de goederen in het kader van zijn normale bedrijfsvoering door te verkopen of te verwerken, tenzij de verkoper schriftelijk te kennen geeft dat de koper deze goederen terstond ter beschikking van de verkoper moet stellen.

9.3     Koper verplicht zich op eerste verzoek ten behoeve van verkoper een pandrecht te vestigen als bedoeld in artikel 3:239 BW op de uit de verkoop van de door verkoper geleverde goederen voortvloeiende vorderingen op derden.


10.     Zorgplicht

10.1   Koper zal de geleverde goederen steeds met de vereiste zorg behandelen en geen handelingen verrichten waardoor de kwaliteit of de veiligheid van de goederen, dan wel reputatie van de merken van de verkoper zouden kunnen worden aangetast.


11.     Omzetbonus

Indien een omzetbonus of enige andere kortingsregeling is overeengekomen, is deze eerst opeisbaar indien de koper al zijn verplichtingen jegens de verkoper volledig en stipt is nagekomen.

 

12.                   Aansprakelijkheid

12.1   Iedere aansprakelijkheid van verkoper voor schade, buitencontractuele aansprakelijkheid daaronder begrepen, is beperkt tot de uitgekeerde schadevergoeding dat Vers aan Tafel Maaltijdservice BV ontvangt van zijn aansprakelijkheidsverzekeraar en met een maximum van twee maal de netto factuurwaarde van de niet, niet tijdig dan wel gebrekkig geleverde goederen.

12.2   Mocht de in artikel 12.1 vervatte beperking van de aansprakelijkheid van verkoper, of een beroep daarop, door de rechter niet worden aanvaard, dan is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot schade aan de eigendommen van koper en letselschade.

12.3   Verkoper is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen bedrijfsschade, omzetschade, winstderving en goodwill schade.

12.4   Koper vrijwaart verkoper voor aanspraken van derden ter zake van schade die verband houdt met de door verkoper geleverde goederen of anderszins met de tussen koper en verkoper gesloten overeenkomst.

12.5   Onder netto factuurwaarde wordt verstaan het voor de niet of niet deugdelijk geleverde goederen in rekening gebrachte bedrag, minus emballage kosten, vóór omzetbelasting en na aftrek van kortingen.

 

13.     Overmacht

13.1   Mocht de verkoper als gevolg van een hem niet toe te rekenen oorzaak (overmacht) niet in staat zijn om aan zijn leveringsverplichting te voldoen, dan zal de verkoper gerechtigd zijn om, zonder in gebreke te zijn, de aflevering van de goederen uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmachttoestand zal zijn beëindigd.

13.2   Mocht de overmacht langer dan een maand duren, dan zal zowel de verkoper als de koper gerechtigd zijn, door kennisgeving aan de andere partij, de overeenkomst eenzijdig voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen.

13.3   Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, revolutie, onlusten, brand, weersomstandigheden, watersnood, transportbelemmeringen, ziekte, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, misoogst, storing in de aanvoer of voorziening van grondstoffen, energie of bedrijfsbenodigdheden, met inbegrip van wanprestatie van leveranciers van wie de verkoper een en ander betrekt, staking, gebreken aan - of beschadiging van machines, alsmede iedere andere storing in het bedrijf van de verkoper.

13.4   Voorts geldt als overmacht iedere omstandigheid buiten de macht van de verkoper – onverschillig of deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst was te voorzien – die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert of aanzienlijk moeilijker of kostbaarder maakt.

13.5   Het hiervoor bepaalde geldt ook indien er sprake is van omstandigheden, welke te wijten zijn aan het personeel van de verkoper.

 

14.     Wederverkoop/verpakkings- en vervoersmaterialen

14.1   Indien de geleverde goederen worden doorverkocht of geleverd aan derden, dan mogen ze slechts in de ongewijzigde verpakking worden doorgeleverd.

14.2   Koper dient met zijn afnemer – voor zover het niet de consument is – overeen te komen dat ook die afnemer het in artikel 14.1 bepaalde in acht zal nemen.


15.     Ontbinding

15.1   Verkoper is gerechtigd om, zonder dat ter zake enige vergoeding aan de koper is verschuldigd, de overeenkomst en alle andere lopende overeenkomsten tussen partijen zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig, geheel of gedeeltelijk te beëindigen en de geleverde goederen terug te nemen, indien:

a.       de koper achterstallig is met betaling van de koopprijs of van enig ander bedrag dat hij aan verkoper is verschuldigd;

b.       hij in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt.

15.2   In geval van beëindiging van de overeenkomst op de gronden vermeld in het vorige lid, wordt elke vordering, die de verkoper op de koper mocht hebben, terstond in zijn geheel opeisbaar.

15.3   Het bepaalde in dit artikel laat onverlet het recht van de beëindigende partij op volledige vergoeding van door hem geleden schade.

 

16.     BTW registratienummer

16.1   Partijen zijn over en weer verplicht aan elkaar hun correcte BTW registratienummer te verstrekken alsmede terstond mededeling te doen van enige wijziging daarvan.

16.2   Ingeval de koper de onder 16.1 genoemde verplichting niet nakomt zal de koopprijs automatisch worden verhoogd met de BTW en andere bedragen voor zover de verkoper die verschuldigd mocht zijn als gevolg van dit niet nakomen. Het eigendomsvoorbehoud van de verkoper zal zich ook uitstrekken tot deze betalingsverplichting.

16.3   Onverminderd overige opschortings- en andere rechten heeft de verkoper het recht om alle verdere leveringen op te schorten totdat de koper volledig aan zijn onder 16.1 en 16.2 genoemde verplichtingen heeft voldaan.

16.4   Ingeval de verkoper de onder 16.1 genoemde verplichting niet nakomt zal de verkoper aan de koper vergoeden de BTW en andere bedragen voor zover de koper die verschuldigd mocht zijn als gevolg van dit niet nakomen.

 

17.     Verrekeningsbeding

Verkoper is bevoegd om op de bedragen, die hij uit welken hoofde ook verschuldigd is aan koper of andere tot dezelfde groep als koper behorende vennootschappen, in mindering te brengen de bedragen die verkoper of andere tot dezelfde groep als koper behorende vennootschappen, uit welke hoofde ook, te vorderen hebben van koper of andere tot dezelfde groep als koper behorende vennootschappen. Deze bepaling laat onverlet enig beroep dat verkoper op verrekening kan doen. Partijen vrijwaren elkaar en elkaars groepsmaatschappijen voor aanspraken tot nakoming van betaling van bedragen die op grond van dit artikel in mindering zijn gebracht.

 

18.     Geschillen

18.1   Op alle met de verkoper gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing, tenzij en voor zover schriftelijk anders is overeengekomen.

18.2   De bepalingen van de Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken (LUVI, ‘s Gravenhage 1 juli 1964) en het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten (CISG, Wenen 11 april 1980) zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

18.3   Alle geschillen tussen partijen zullen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

 

Benieuwd naar uw bezorgdag?
Wilt u weten wanneer wij bij u komen bezorgen? Vul hieronder uw postcode in!